Wij gaan scheiden, wat nu?

Scroll

De echtscheiding is de ontbinding van het huwelijk door de rechter volgens een wettelijke procedure en op wettelijke gronden, omdat het onherstelbaar is ontwricht.

image baakn

Liefde en relaties, we hebben er allemaal mee te maken en iedereen op zijn manier. Helaas kan de liefde ook van voorbijgaande aard zijn of veranderen relaties dermate sterk doorheen de tijd waardoor het voor de betrokken personen niet meer goed aanvoelt. Relaties springen af, huwelijken stranden.  

Wat zijn de wettelijke criteria om uit de echt te scheiden?  

 Hoe moet het nu verder met het vermogen dat samen werd opgebouwd?  

Welke regelingen moet er voor de gemeenschappelijke kinderen worden afgesproken?   

We leggen het je graag uit tijdens een persoonlijk gesprek.  

Contacteer ons

“Standpunten verharden, de communicatie raakt zoek, het conflict escaleert. ”

Een scheiding is een proces dat onafwendbaar lijkt.

Een scheiding is een proces dat onafwendbaar lijkt.

Het is belangrijk om daarbij te beseffen dat het feit dat een scheiding nu de juiste keuze lijkt te zijn, dit niet betekent dat de eerdere keuze om te huwen of om in een relatie te stappen een foute keuze was.

Contacteer ons
Al uw vragen beantwoord door onze experts!

Al uw vragen beantwoord door onze experts!

De gerechtelijke procedure wordt meestal opgestart via een dagvaarding of een verzoekschrift waarin gevraagd wordt om de echtscheiding uit te spreken en om bepaalde voorlopige maatregelen op te leggen. 

Uw ex-partner wordt opgeroepen om aanwezig te zijn op de inleidingszitting. Alsdan zal moeten bekeken worden wat het standpunt is van beide partijen. Eventuele (deel)akkoorden kunnen ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de Familierechtbank. 

Discussiepunten zullen behandeld worden op een latere pleitzitting, tenzij het gaat om dringende zaken. De Familierechtbank doet over al deze zaken (echtscheiding en voorlopige maatregelen) uitspraak in een vonnis. Hiertegen kan men in beroep gaan. Het vonnis waarin de echtscheiding wordt uitgesproken moet ook nog betekend worden en overgeschreven worden in het bevolkingsregister. Pas dan is de echtscheiding definitief.

De Familierechtbank zet ook hard in op minnelijke regelingen en bemiddeling. Er bestaat een aparte kamer bij de Familierechtbank die daarvoor speciaal opgericht is, de zogenaamde ‘Kamer voor Minnelijke Schikkingen’. Met behulp van een familierechter en bijgestaan door je eigen advocaat zal er getracht worden om een (voorlopige) minnelijke regeling uit te werken met betrekking tot de verblijfsregeling van de kinderen, de vakantieregeling, de onderhoudsbijdrage, … Het akkoord wordt ook getekend door alle partijen en bekrachtigd. Komt er geen schikking tot stand dan zal de zaak gewoon verder gezet worden voor de Familierechtbank en zal de familierechter oordelen bij vonnis.

Nee, een week-om-week-regeling oftewel een gelijk verdeeld verblijf, is geen wettelijk recht voor geen van beide ouders. Het is evenwel een regeling dat bij voorkeur moet onderzocht worden door de familierechter, hierbij steeds het belang van het kind vooropstellend. Er wordt dus steeds gekeken naar de concrete omstandigheden en mogelijkheden van de ouders en de rechter oordeelt steeds in het belang van het kind.

Nadat de Rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken en de echtscheiding definitief is geworden zal de Notaris kunnen overgaan gaan tot de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap die bestaan heeft. Alles wat je samen in eigendom hebt met je ex-partner moet verdeeld worden, dit naargelang het huwelijksstelsel waaronder je getrouwd bent. De woning, de wagen, de inboedel, overname van de lening, verdeling van de gelden op de rekeningen, aandelen in een vennootschap… Alles moet verdeeld worden. Ga je niet akkoord met de verdeling van de Notaris, dan kan je dit aanvechten bij de Familierechtbank.

Nee, in principe mag dit niet zomaar en moet je wachten totdat ofwel uw ex-partner akkoord gaat dan wel totdat de Rechtbank de afzonderlijke woonst heeft toegestaan of opgelegd in een Vonnis.

Er zijn geen wettelijke minima of maxima voor de maandelijkse alimentatie voor kinderen. Alles hangt af van de concrete omstandigheden. Er zijn thans wel eenvormige berekeningstools die meer en meer worden toegepast zoals de methode Hobin. Er wordt hierbij gekeken naar de leeftijd van het kind, de verblijfsregeling, het inkomen van de ouders, …

Ook dit is afhankelijk van de concrete omstandigheden en inkomsten van beide ex-partners en het antwoord verschilt naargelang de echtscheidingsprocedure nog lopende is, dan wel nadat de echtscheiding definitief is geworden. Tijdens de echtscheidingsprocedure zijn de ex-partners immers nog gehuwd en blijven de huwelijksplichten van bijstand en onderhoud doorlopen. Dit houdt op wanneer het huwelijk definitief ontbonden is. Onder bepaalde voorwaarden kan er nog een onderhoudsplicht zijn na echtscheiding, dit voor een duur maximaal gelijk aan de duurtijd van het voorbije huwelijk.

Vragen? Contacteer onze experts!

Komt u naar ons toe, dan kan dat op twee locaties. De kantoren van BAAKN bevinden zich in Antwerpen en Klein-Brabant. Op beide locaties is er parkeergelegenheid voor de deur.

logo logo