DIENSTVERLENER VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE

DIENSTVERLENER VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE

Scroll

BAAKN werd erkend als een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille

image baakn

Na een grondige audit werd BAAKN erkend als een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-Portefeuille en verkreeg daarmee het registratienummer DV.A248075.

Verder op deze pagina vindt u meer informatie over hoe als ondernemer gebruik te maken van subsidies binnen de KMO-portefeuille. 

Contacteer ons
Komt uw onderneming in aanmerking voor het bekomen van subsidies binnen de KMO-portefeuille?

Komt uw onderneming in aanmerking voor het bekomen van subsidies binnen de KMO-portefeuille?

Elke KMO of vrije beroeper gevestigd in Vlaanderen kan subsidies bekomen voor opleidingen en adviezen.

Uw onderneming moet een aanvaardbare rechtsvorm en een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben. 

Uw onderneming moet actief zijn in de privésector (de participatie van een administratieve overheid mag niet groter zijn dan 25%).

Via onderstaande link komt u snel te weten of uw onderneming beantwoordt aan de Europese KMO-definitie en wat er valt onder een aanvaardbare rechtsvorm en hoofdactiviteit.

Extra info

Voor welke thema’s kunt u beroep doen op subsidies voor advies van de KMO-portefeuille?

Via de KMO-portefeuille kunt u steun krijgen voor adviezen van BAAKN Dit advies moet vooreerst passen in één van onderstaande thema’s:

Het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen.

Het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity.

Een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij.

Financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren

Het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst.

Het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen.

het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics:  arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;  competentiebeleid;  diversiteit- en non-discriminatiebeleid;  evaluatie- en functioneringsbeleid;  personeelsplanning;  sociale wetgeving.

Voor welke thema’s kunt u beroep doen op subsidies voor advies van de KMO-portefeuille?
Welke types advies komen in aanmerking voor steun van de KMO-portefeuille?

Welke types advies komen in aanmerking voor steun van de KMO-portefeuille?

Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Enkel voor de beroepsspecifieke competenties wordt er gewerkt met een strikte lijst van adviezen die in aanmerking komen.

 Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

"Beide adviezen hebben als doel om de onderneming te doen groeien en te stimuleren.“

logo

Hoe gaat BAAKN te werk als dienstverlener voor de KMO-portefeuille?

BAAKN zal steeds vertrekken vanuit uw concrete vraag of probleemstelling en zal haar advies, na analyse, duidelijk uiteenzetten in een implementatieplan. U ontvangt dit in een overzichtelijk schriftelijk adviesrapport, zodat u alles rustig kunt nalezen en bewaren. 

U kunt er ook steeds op vertrouwen dat dit plan juridisch correct is en in overeenstemming is met de geldende rechtspraak. 

Concrete voorbeelden inzake welke onderwerpen BAAKN advies kan verlenen vanuit het statuut van KMO-dienstverlening:

 • de overdracht van uw onderneming
 • herstructurering van uw onderneming
 • strategisch advies omtrent een reorganisatieplan
 • overdracht handelsfonds
 • bepalen van type overeenkomsten
 • optimalisatie lopende (commerciële) contracten
 • ontwikkelingsmogelijkheden van een onroerend goed
 • legal scan en advies over de diverse intellectuele eigendom binnen uw onderneming
 • legal audit van het sociaal passief
 • legal audit en advies over alle vragen in kader van de GDPR
Voorwaarden en tarieven van adviesverlening

Voorwaarden en tarieven van adviesverlening

De adviesverlening dient minimaal een waarde te hebben van € 500,00 (excl. BTW). De aanvraag moet binnen de veertien dagen na de start van de samenwerking worden ingediend.

Alle voorwaarden en tarieven van BAAKN worden uiteengezet in een geschreven dienstverleningsovereenkomst met BAAKN.

Adviezen die NIET in aanmerking komen:

Advies over gewone bedrijfsuitgaven of wettelijke verplichte diensten komen niet in aanmerking. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking. Ondernemingen in oprichting kunnen evenmin steun bekomen via de KMO-portefeuille. 

Voorbeelden van niet-subsidieerbare adviezen: 

 • stopzetting of ontbinding van de vennootschap;
 • gerechtelijke procedures;
 • bemiddeling;
 • wettelijke verplichtingen ikv bouwaspecten;

De adviezen die niet subsidieerbaar zijn onder de KMO-portefeuille kunnen wel geleverd worden door BAAKN, doch niet KMO-gesubsidieerd, en dus tegen de tarieven en voorwaarden, zoals toegelicht in de advocatenovereenkomst.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

U kunt per jaar steun aanvragen tot uw persoonlijk maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van uw onderneming: 

Kleine onderneming

Steunpercentage opleiding EN advies:

30%

Steunplafond:

 €7.500,00

Middelgrote onderneming

Steunpercentage opleiding EN advies:

20%

Steunplafond:

 €7.500,00

Er geldt een verhoogd steunpercentage voor advies en opleiding met betrekking tot cybersecurity! Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%. Dit verhoogde steunpercentage wordt automatisch toegepast als u in stap 2 van de steunaanvraag het thema ‘cybersecurity’ kiest.

Bent u een kleine of middelgrote onderneming?

Kleine onderneming

Werknemers:

< 50 VTE*

Omzet:

< of =  €10.000.000

Balanstotaal:

< of =  €10.000.000

Middelgrote onderneming

Werknemers:

< 250 VTE*

Omzet:

< of =  €50.000.000

Balanstotaal:

< of =  €43.000.000

De KMO-portefeuille baseert zich hiervoor op de datum van uw eerste steunaanvraag. Die blijft dan gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Kijk dan zeker ook deze richtlijnen na.

Vragen? Contacteer onze experts!

logo logo