Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • BAAKN: BV BAAKN, gevestigd aan de Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem (Antwerpen), KBO 0777.447.872.
  • De Cliënt: de cliënt die een beroep doet op BAAKN voor juridisch advies en bijstand, en die door BAAKN als cliënt wordt aanvaard. Tevens refereert de Cliënt naar de rechtsbijstandsverzekeraar die mogelijks gehouden is om de erelonen en kosten van BAAKN te dragen.
  • Partij(en): de Cliënt en/of BAAKN

2. TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerking tussen BAAKN en de Cliënt en hiervan kan enkel bij schriftelijk akkoord worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden worden overgemaakt aan de Cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. Bij gebreke aan enige opmerking van de Cliënt binnen de zeven werkdagen na ontvangst van deze voorwaarden, wordt hij geacht deze te aanvaarden zodat deze voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst tussen Partijen.

3. OPENING EN BEHANDELING VAN DOSSIERS

Bij ontvangst van een verzoek tot advies en of bijstand zal BAAKN onverwijld een dossier openen en toewijzen aan de hiervoor bevoegde advocaat/advocaten teneinde een optimale behandeling van het dossier te garanderen. Per dossier zal een behandelende advocaat worden aangeduid die samen met de contactpersoon van de Cliënt het dossier zal opvolgen. Indien zich een tegenstrijdigheid van belangen voordoet tussen BAAKN, de Cliënt, en/of de tegenpartij, zal BAAKN dit zo snel als mogelijk aan de Cliënt melden en hem doorverwijzen naar een ander advocatenkantoor. BAAKN zal de Cliënt stipt op de hoogte houden van de evolutie van het dossier en zal iedere belangrijke ontwikkeling met hem overleggen. BAAKN verbindt zich ertoe het dossier met de nodige diligentie en bekwaamheid en volgens de regels van de kunst te behandelen in nauwe samenspraak met de Cliënt. BAAKN en haar advocaten zijn gebonden door het beroepsgeheim.

4. INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE CLIËNT

De Cliënt van zijn kant verbindt zich ertoe BAAKN stipt alle dienstige informatie te bezorgen met betrekking tot het dossier, en zal zich onthouden van iedere rechtstreekse communicatie met de tegenpartij of diens raadsman of derden zonder voorafgaand overleg met BAAKN.

5. BEROEP OP DERDEN

Indien dit voor de goede behandeling van een dossier noodzakelijk wordt geacht, kan BAAKN beroep doen op derden voor de uitvoering van haar opdracht (niet-limitatief: andere advocaten in binnen- en buitenland, gerechtsdeurwaarders, notarissen, consultants, accountants, revisoren, vertaalkantoren, experten). Indien de opdracht van deze derden en de kostprijs ervan wezenlijk is, zal BAAKN de aanduiding van de derden voorafgaand met de Cliënt bespreken.

6. ERELONEN EN ONKOSTEN

I. EINDSTAAT VAN ERELONEN EN ONKOSTEN

a. Erelonen

De erelonen van BAAKN worden – behoudens andersluidende afspraak tussen partijen - berekend aan de hand van een prestatie-overzicht, meer bepaald het aantal tijdseenheden (in minuten) vermenigvuldigd met het tarief per minuut. Het uurtarief van BAAKN wordt bij aanvang bepaald bij opening van het dossier. Ieder jaar kunnen de uurtarieven worden aangepast en aan de Cliënt ter kennis gebracht. De minimaal aangerekende tijd voor iedere interventie bedraagt 5 minuten. Bij de eindafrekening van het dossier kan BAAKN een coëfficiënt toepassen op een deel of het geheel van de aangerekende erelonen afhankelijk van de inzet van het dossier, de hoogdringendheid van interventies, de specialiteit, en/of het behaalde resultaat.

b. Dossier- en kantoorkosten

De dossier- en kantoorkosten worden forfaitair bepaald en worden aan de cliënt schriftelijk meegedeeld. Eventuele wijzigingen aan de forfaits worden de Cliënt ter kennis gebracht./of het behaalde resultaat.

c. Gerechtskosten en kosten van derden

Dit zijn doorgerekende kosten, voor zover deze niet rechtstreeks door de derde aan de Cliënt gefactureerd werden./of het behaalde resultaat.

II. PROVISIENOTA’S EN TUSSENTIJDSE STATEN

Behoudens andersluidende afspraak zal BAAKN aan de Cliënt bij aanvang van het dossier en tijdens de duurtijd ervan provisienota’s overmaken ter dekking van reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten en nog te verrichten prestaties en te maken kosten. Bij de afrekening van het dossier worden de provisies in rekening gebracht op het totaalbedrag van erelonen en onkosten. BAAKN heeft ook de mogelijkheid om op regelmatige tijdstippen tussentijdse staten op te maken waarbij het dossier wordt afgerekend tot op de datum van de laatste prestatie. Voor rechtsbijstandsverzekeraars gelden dienaangaande specifieke afspraken en wordt een dossier in de regel per procedurefase en/of aanleg afgerekend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

III. BETALING

De Cliënt betaalt de provisienota’s en de eindstaat van kosten en erelonen van BAAKN binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Bij gebreke aan betaling binnen de veertien dagen is de Cliënt van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van vijftien percent op het openstaand saldo (inclusief BTW) met een minimum van € 75,00 per factuur en een verwijlinterest gelijk aan de interest zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties zonder dat een ingebrekestelling vereist is. BAAKN kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de Cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning. Bij gebreke aan betaling en na ingebrekestelling zonder gunstig gevolg is BAAKN gerechtigd om haar prestaties op te schorten, dan wel om de samenwerking te beëindigen. Hiervan stelt zij de Cliënt wel voorafgaand en uitdrukkelijk op de hoogte. De Cliënt machtigt BAAKN bij aanvang om verschuldigde erelonen en onkosten te verrekenen op ingekomen derdengelden te zijnen gunste. Indien er meerdere Cliënten zijn in een betreffend dossier zijn deze hoofdelijk, ieder voor het geheel, gehouden tot de kosten en erelonen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De advocaten van BAAKN, alsook BAAKN, zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval, bij AMLIN Insurance in eerste rang (met polisnummer LXX034899) en bij AG Insurance in tweede rang (met polisnummer 99.551.935), via makelaar VAN BREDA Risk & Benefits, verzekeraar met vestiging aan de Plantin en Moretuslei 297, te 2140 Antwerpen, te bereiken op telefoon: + 32 3 217 67 67 en per e-mail: info@vanbreda.be.
Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars niet tussenkomen zonder dat BAAKN hieraan fout heeft, wordt de tussenkomst beperkt tot het totaalbedrag aan door de Cliënt betaalde erelonen in het dossier waarin het schadegeval zich voordoet.
BAAKN dient onmiddellijk en schriftelijk in kennis gesteld te worden van de aanspraak na ontdekking van de gebeurtenis of feiten die aanleiding (kunnen) geven tot aansprakelijkheid van BAAKN binnen de maand (30 kalenderdagen), bij gebreke waaraan iedere aanspraak komt te vervallen. /of aanleg afgerekend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

8. BEËINDIGING VAN DE SAMENWERKING / LOPENDE DOSSIERS

De Cliënt kan op elk ogenblik de samenwerking beëindigen door BAAKN daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. BAAKN maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de Cliënt, rekening houdende met de geleverde prestaties en kosten tot aan de beëindiging van de samenwerking. BAAKN kan geen schadevergoeding of verbrekingsvergoeding vragen. Op eerste verzoek zal BAAKN aan de Cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. BAAKN kan te allen tijde een einde maken aan de samenwerking, door de Cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, houdt BAAKN rekening met de mogelijkheid voor de Cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Het Belgisch recht is van toepassing op de samenwerking. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Klachten over de dienstverlening kan cliënt richten aan de Orde van Advocaten van Antwerpen, Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen. De Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze Overeenkomst en de beslechting van geschillen tussen BAAKN en de Cliënt.

10. RECONVERSIE

Indien een of meerdere clausules van deze voorwaarden nietig zouden zijn wegens strijdigheid met wettelijke bepalingen heeft dit niet de nietigheid van de gehele voorwaarden tot gevolg. De Partijen verbinden zich ertoe om in dergelijk geval de betrokken clausule(s) te vervangen door een gelijkwaardige clausule die de bedoeling van de Partijen ter zake weergeeft. Alleszins wensen partijen dat de modaliteiten van de Opdracht conform zijn met de vigerende wetgeving en deontologie zodat minstens de nietige clausule vervangen wordt door de clausule die wel conform is met deze wetgeving en deontologie.

Uw belangen zijn ons oriëntatiepunt.

Uw belangen zijn ons oriëntatiepunt.

De belangen van onze cliënten staan ten alle tijde centraal. De behandeling van het dossier en de service die we bieden zijn dan ook verschillend voor elke cliënt. Wij werken op maat en transparant. Elke cliënt krijgt van ons een gepersonaliseerde aanpak waarbij hij actief wordt betrokken. 

Ontdek onze expertise
logo logo