Bouw- en vastgoedrecht

Scroll
Ons kantoor

Ons kantoor

BAAKN is al meer dan 40 jaar uw juridische houvast met kantoren in Antwerpen en Bornem,  en wil werkelijk een baken van vertrouwen zijn voor ondernemingen en particulieren. 

Het kantoor biedt haar cliënten een doorgedreven kwaliteit gericht op juridisch comfort en ontzorging en streeft een duurzame relatie na met haar cliënten. 

Efficiëntie, een duidelijke communicatie en een kwalitatieve juridische dienstverlening worden daarbij als centrale doelstellingen vooropgesteld. 

Uw BAAKN

Uw BAAKN

BAAKN heeft bijzondere expertise in het bouwrecht en vastgoedrecht en treedt daarbij op als vaste juridische partner van bouwheren, aannemers, architecten, verzekeringsmaatschappijen, projectontwikkelaars, makelaars, kopers en verkopers e.d.m.

Door de combinatie van kwaliteit, efficiëntie, ervaring en doeltreffendheid geniet BAAKN het vertrouwen van diverse vastgoedprofessionals in hun zoektocht naar een juridische oplossing. 

In eerste instantie wordt daarbij een pragmatische minnelijke oplossing nagestreefd. 

Een gerechtelijke procedure wordt slechts opgestart wanneer dit onvermijdbaar of gewenst is. U kan daarbij rekenen op de deskundige begeleiding van BAAKN bij  procedures voor de diverse rechtbanken of bij gerechtelijke expertises.

SPECIALISATIES

BOUW

In het bouwproces kan veel mislopen, zowel voor bouwheer als voor aannemer of architect. Een deel van de werken wordt slecht uitgevoerd, een onderaannemer gaat er met het materiaal vandoor, de facturen komen niet overeen met de geleverde werken of u wordt als aannemer niet vergoed, materiaalprijzen stijgen aanzienlijk tijdens het project… 

Weinig bouwprojecten laten zich van A tot Z voorspellen en juridische vragen, discussies en problemen zijn nooit ver weg. Oplossingen dienen ook gezocht in een steeds meer gereglementeerd juridisch kader. 

Onze experten ondersteunen u als bouwheer, maar ook als aannemer, ontwikkelaar of architect in elke fase van het bouwproces en ondernemen snel en doortastend actie voordat de schade de kans heeft gekregen exponentieel toe te nemen. 

Geschillen worden geregeld daar waar het kan, ze worden scherpzinnige procedures daar waar het moet. 

image baakn

BAAKN heeft een bijzonder gespecialiseerde kennis die berust op decennialange praktijkervaring in o.m.;

 • Discussies inzake (onder)aanneming,  oplevering, gebreken,…
 • Voeren van onderhandelingen
 • Verzekeringskwesties
 • Deskundigenonderzoeken, zowel minnelijk als gerechtelijk
 • Redactie van overeenkomsten: aannemings- en architectenovereenkomsten en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien.
 • Adviesverlening vóór, tijdens en na de aanvang en uitvoering van bouwprojecten

Wij leveren pragmatische en flexibele bijstand op maat voor alle actoren die bij bouwprojecten zijn betrokken en in elke fase van het bouwproces. U kan op ons bouwen. 

VASTGOED

BAAKN heeft een praktijkervaring opgebouwd inzake alle aspecten van het vastgoedrecht. 

Zowel voor ondernemingen als particulieren is een onroerend goed vaak één van de meest waardevolle onderdelen van hun vermogen. Een beredeneerd en verantwoord beheer ervan is essentieel.

Professionals zoals vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici en aannemers, maar ook particuliere eigenaars en (ver)huurders worden regelmatig betrokken in complexe vastgoedtransacties.

Wij verlenen multidisciplinaire bijstand en advies voor alle vastgoed-gerelateerde transacties, waaronder koop, verkoop, ontwikkeling en beheer van vastgoed, zakelijke contracten e.d.m.

image baakn

Het kantoor behandelt o.m. volgende domeinen;

 • Opstellen en onderhandelen van overeenkomsten inzake projectontwikkeling en het opzetten van zakenrechtelijke structuren
 • Adviseren omtrent het verwerven en verhuren van vastgoed (opstellen koop-verkoopovereenkomsten, basisaktes, redactie huurovereenkomsten, ...) en het voeren van onderhandelingen en geschillen hierover
 • Adviseren over erfdienstvaarheden, opstal- en erfpachtrechten e.d.m.
 • Begeleiden van projectontwikkelaars en investeerders zowel in commerciële, industriële als in residentiiële (of gemengde) projecten.

SCHADE EN VERZEKERING 

Schade en verlies horen helaas bij het leven en iedereen krijgt er vroeg of laat met te maken. 

Wanneer u materiële of lichamelijke schade heeft geleden wenst u uiteraard een schadevergoeding te bekomen. Het is van belang dat de juiste partijen hiervoor worden aangesproken (verzekeraar, tegenpartij, architect, waarborgfonds, e.d.m.) zodat uw belangen worden gevrijwaard. Wij zorgen voor bijstand en advies in de afwikkeling van uw schadedossier zodat u correct wordt vergoed. 

Ook wanneer u zelf een schadegeval heeft veroorzaakt kan u op BAAKN rekenen. Wij gaan na of uw verzekering tussenkomt, of uw aansprakelijkheid wordt gedekt door contractuele clausules e.d.m.

image baakn

Wij maken een correcte begroting op van alle schadeposten, rekening houdend met de actuele toepasselijke wetgeving en rechtspraak. Ook de afhandeling van uiteenlopende gevallen van beroepsaansprakelijkheden behoort tot ons werkterrein. 

Omdat hier verschillende rechtstakken door elkaar lopen, leidt de afhandeling van schadegevallen dikwijls tot aanslepende en complexe vraagstukken. Met onze ruime ervaring loodsen wij  u op deskundige wijze door het kluwen van strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures. 

Indien mogelijk lossen wij dergelijke zaken bij voorkeur op buiten de rechtbanken om. Slechts wanneer een minnelijke regeling onmogelijk blijkt komt het tot een procedure, waarin wij u eveneens zullen bijstaan.

VASTGOEDBEHEER

BAAKN heeft een ruime ervaring in het verlenen van advies en bijstand in vastgoedbemiddeling en rentmeesterschap. Zowel voor het voeren van tuchtrechtelijke procedures als in het kader van geschillen met opdrachtgevers, kandidaat-kopers en verkopers en derden. 

De verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar is de voorbije jaren alsmaar toegenomen, met een strikter wettelijk kader. 

Terzelfdertijd kan een tuchtonderzoek door eender wie op eenvoudige wijze aanhangig worden gemaakt bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), hetgeen ertoe kan leiden dat een vastgoedmakelaar of syndicus een tuchtrechtelijke sanctie riskeert die gaat van een waarschuwing of een berisping tot een tijdelijk of permanent beroepsverbod. 

Ons kantoor biedt al jarenlang een juridische houvast aan vastgoedmakelaars en syndici en begeleidt hen onder meer bij:

 • Het opstellen en de revisie van overeenkomsten met opdrachtgevers
 • Advies en bijstand bij deontologische kwesties (procedure voor de Uitvoerende Kamer, Kamer van Beroep, klachten)
 • Procedures in het kader van geschillen met opdrachtgevers, kandidaat-kopers, verkopers e.d.m.
 • Bijstand i.g.v. schade aan gemeenschappelijke delen en verzekeringskwesties

Contacteer onze experts!

logo logo